Basic principles of security

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

Vážení používatelia, 

dovoľujeme si vám pripomenúť, že ak sa na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk autentifikujete*, ste povinní dodržiavať základné pravidlá bezpečnosti a utajenia svojich údajov. 

Pri práci s elektronickou schránkou totiž pracujete s citlivými údajmi, a preto by ste nikdy nemali po prihlásení sa na portál umožniť prístup neoprávneným osobám k otvorenému webovému prehliadaču, cez ktorý ste sa prihlásili. Taktiež neodporúčame prihlasovať sa na zdieľaných počítačoch, pri ktorých nemáte kontrolu nad nainštalovaným softvérom. 

Po skončení práce v elektronickej schránke alebo na portáli vám odporúčame korektne sa odhlásiť a skontrolovať, či odhlásenie prebehlo úspešne a až následne zatvoriť webový prehliadač, prípadne vytiahnuť občiansky preukaz z čítačky čipových kariet.  

Zároveň by ste mali dbať na to, aby ste vaším správaním v čo najvyššej možnej miere predchádzali strate, krádeži alebo použitiu vášho občianskeho preukazu, či mobilného zariadenia inými osobami. Ukladajte si ich preto na bezpečné miesto mimo dosahu iných osôb. Zabezpečte, aby vaše bezpečnostné kódy zostali pred ostatnými utajené a nikomu ich neoznamujte. Pokiaľ potrebujete mať bezpečnostné kódy zapísané, zápis nikdy neuchovávajte spolu s občianskym preukazom ani mobilným zariadením.  

Pri strate, odcudzení alebo podozrení zo zneužitia občianskeho preukazu ihneď informujte políciu a zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej návšteve oddelenia dokladov, alebo prostredníctvom elektronickej služby (len v prípade, že ste dávnejšie využili službu modifikácie kontaktných údajov a zadali tzv. diskrétny údaj). 

Pri strate, odcudzení alebo podozrení zo zneužitia overeného mobilného zariadenia s aktivovanou mobilnou aplikáciou Slovensko v mobile ihneď zabezpečte zrušenie uložených certifikátov buď pri osobnej návšteve obslužného centra, alebo prostredníctvom Enrollment portálu (sekcia Správa Zariadení) DOPNIT ODKAZ NA EP. 

* Poznámka: 
Autentifikácia je preukazovanie identity prostredníctvom autentifikátora, ktorým je v zmysle platnej legislatívy občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID), doklad o pobyte s elektronickým čipom, alternatívny autentifikátor, autentifikačný certifikát, prostriedok elektronickej identifikácie vydaný v rámci schémy elektronickej identifikácie. 

Článok II 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

  1. Tieto Základné zásady bezpečnosti môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené s účinnosťou odo dňa zverejnenia novej verzie.  

  1. Tieto Základné zásady bezpečnosti nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa xx.xx.2022 

  1. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne webového sídla a mobilnej aplikácie Slovensko v mobile, používateľ služieb kontaktuje Service Desk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, e-mail: servicedesk@slovensko.sk v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. 

 

Slovensko IT, a.s.  

Košice, január 2022