Podmienky používania

Podmienky používania a poskytovania informačného systému Slovensko v mobile modul mID a ePUSH

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42 156 424 (ďalej len „NASES“) prevádzkuje informačný systém (IS) – Slovensko v mobile

Informačný systém bol vyvinutý na základe požiadavky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky spoločnosťou Slovensko IT, a.s., so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice. 

Tieto Všeobecné podmienky upravujú: 

 • poskytovanie a používanie IS Slovensko v mobile, 

 • práva a povinnosti osôb, ktoré využijú služby IS Slovensko v mobile, 

 • prístup používateľov do IS Slovensko v mobile. 

Článok II 

Vymedzenie základných pojmov 

IS Slovensko v mobile je určená pre všetky fyzické osoby (FO), ktoré sa rozhodli využiť možnosť autentifikácie FO pomocou mobilného zariadenia.  

Aplikácia im po spustení umožní vytvoriť si technické prostriedky na autentifikáciu FO pomocou mobilného zariadenia a tieto ďalej používať pri autentifikácii osoby pri využívaní elektronických služieb štátu, ktorý takýto spôsob autentifikácie FO umožňujú.   

Používateľ služby Slovensko v mobile je osoba, ktorá sa úspešne zaregistrovala na webovom portáli - ep.slovensko.sk a do svojho mobilného zariadenia si stiahla a aktivovala aplikáciu Slovensko v mobile.  

Zákaznícky kontakt: slovensko@helpdesk.gov.sk, +421 235 803 083 

Článok III 

Základná charakteristika služieb IS Slovensko v mobile a podmienky ich poskytovania 

 1. Služby IS Slovensko v mobile sú určené pre všetky fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 18 rokov a ktoré sa rozhodli využiť možnosť autentifikácie pomocou mobilného zariadenia. 

 2. Aplikáciu Slovensko v mobile ocenia všetky osoby, ktoré používajú mobilný telefón a využívajú mobilné aplikácie pre uľahčenie získavania informácií. 

 3. Aplikáciu Slovensko v mobile môže Používateľ používať prostredníctvom mobilného telefónu s operačným systémom iOS 13 a vyšším alebo s operačným systémom Android 9.0 a vyššie. 

 4. Používateľ inštaláciou Slovensko v mobile vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so Všeobecnými podmienkami. 

 5. Aplikácia Slovensko v mobile sa spúšťa automaticky po jej inštalácii.  

  a) Po úspešnom stiahnutí aplikácie do mobilného zariadenia, je potrebné nastaviť prístupový PIN kód a pre zrýchlené otvorenie aplikácie sa môže používateľ rozhodnúť povoliť a použiť biometrické overenie.

  b) 6-miestny PIN kód, ktorý si osoba vytvorí, bude používať vždy na otvorenie aplikácie ak sa nerozhodol pre použitie biometrie. Tento bezpečnostný prvok sa vytvára v záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pred zneužitím. PIN ktorý chráni prístup k aplikácii a dátam uloženým v aplikácii a lokálnom úložisku mobilného zariadenia, do ktorého si používateľ aplikáciu nainštaloval a stiahol si na základe vlastného rozhodnutia.  Ako prevádzkovateľ nezískavame od Vás žiadne osobné údaje.

  c) Pre zresetovanie PINu je potrebné aplikáciu odinštalovať a nainštalovať znova. Po nainštalovaní si osoba vytvorí nový PIN kód.  

 6. V nastaveniach aplikácie má používateľ možnosť aplikáciu Deaktivovať. Deaktiváciou dôjde k odstráneniu zariadenia zo zoznamu overených zariadení. Deaktiváciou nedochádza k odinštalovaniu aplikácie. 

Článok IV 

Služby poskytované IS Slovensko v mobile 

Slovensko v mobile je bezplatná aplikácia poskytovaná FO za účelom vytvorenia technických prostriedkov pre autenfikáciu FO pomocou mobilného zariadenia a následne túto službu ďalej používať pri využívaní elektronických služieb štátu, ktorý takýto spôsob autentifikácie FO umožňujú.   

Informačný systém Slovensko v mobile umožní: 

 1. Vytvoriť bezpečný spôsob autentifikácie FO pomocou natívnej mobilnej aplikácie.

 2. Vytvoriť autentifikačný certifikát FO pomocou mobilného zariadenia a jeho zápis do registra autentifikačných certifikátov mID.  

 3. Prihlásiť sa k službe štátu pomocou autentifikácie FO použitím mobilného zariadenia.  

 4. Spravovať a zasielať mobilné PUSH notifikáce na registrované mobilné zariadenia s aktivovanou aplikáciou “Slovensko v mobile”.  

 5. Poskytovať služby autentifikácie FO pre verejný aj privátny sektor pomocou mobilného zariadenia. 

Článok V 

Práva a povinnosti používateľa IS Slovensko v mobile 

A. Používateľ IS Slovensko v mobile má právo na využívanie IS Slovensko v mobile:  

 1. za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach IS Slovensko v mobile, 

 2. informovať NASES v prípade problémov s IS Slovensko v mobile. 

B. Používateľ IS Slovensko v mobile je povinný: 

 1. oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami IS a rešpektovať ich ustanovenia, 

 2. používať IS v súlade so Všeobecnými podmienkami IS Slovensko v mobile a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 3. sledovať zmeny vo Všeobecných podmienkach IS Slovensko v mobile. 

V prípade nedodržania povinností používateľom služieb Slovensko v mobile, SKIT nezodpovedá za chybné poskytovanie služieb IS a za prípadné škody, ktoré by z tohto dôvodu vznikli. 

Článok VI 

Práva a povinnosti správcu IS Slovensko v mobile 

A. Správca IS je povinný: 

 1. poskytovať služby v dohodnutom rozsahu, 

 2. oznámiť používateľovi služby termín plánovaného obmedzenia poskytovania služieb z dôvodu vykonávania technologickej údržby systému, resp. nasadzovania aktualizácií softvéru,  

 3. informovať používateľa služby o zverejnení nových všeobecných podmienok a o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť používanie služieb, a to najmä o obmedzení ich poskytovania, a to zverejnením v IS Slovensko v mobile. 

B. Správca IS má právo: 

 1. obmedziť poskytovanie IS Slovensko v mobile, napr. z dôvodu: 

  a) vykonávania technologickej údržby systému alebo z iných závažných prevádzkových, resp. technických dôvodov na svojej strane. 

Článok VII 

Proces aktivácie mobilnej aplikácie Slovensko v mobile 

Po úspešnej inštalácii mobilnej aplikácie je potrebné, aby používateľ aplikáciu aktivoval a overil tým svoje mobilné zariadenie pre prihlasovanie pomocou mobilného kľúča.  

Používateľ na webovom portáli – ep.slovensko.sk spustí proces aktivácie aplikácie.  

Prerekvizity:  

 1. Nainštalovaná mobilná aplikácia Slovensko v mobile. 

 2. Čítačka + elektronický občiansky preukaz (eID). 

 3. Pripojenie na internet. 

Proces aktivácie mobilnej aplikácie cez webový portál: 

 1. Po otvorení Domovskej stránky, používateľ klikne na tlačidlo „Aktivovať aplikáciu“.   

 2. Používateľ sa prihlási na webovom portáli pomocou čítačky a eID. 

 3. Používateľ postupuje podľa inštrukcií uvedených na portáli. 

Proces aktivácie mobilnej aplikácie Slovensko v mobile:  

 1. Používateľ si vytvorí 6-miestny PIN kód. 

 2. Používateľ zadá resp. naskenuje vygenerovaný Aktivačný kód do aplikácie. Na naskenovanie Aktivačného kódu je nevyhnutné povoliť aplikácii prístup ku kamere mobilného zariadenia. 

 3. Aplikácia overí Aktivačný kód a vygeneruje Párovací kód. 

 4. Používateľ zadá Párovací kód na webovom portáli.  

Aplikácia je aktívna až pokiaľ ju používateľ nedeaktivuje. Aby sa aplikácia znovu aktivovala, je potrebné aby ju používateľ znovu overil a pridal tým svoje mobilné zariadenie medzi overené zariadenia.  

Poplatky za používanie aplikácie Slovensko v mobile: 
Používanie aplikácie Slovensko v mobile je bezplatné. 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie Slovensko v mobile, používateľ služieb kontaktuje Service Desk na telefónnom čísle +421 235 803 083, e-mail: slovensko@helpdesk.gov.sk v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 17.00 h. 

Článok VIII 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 1. Tieto Všeobecné podmienky IS Slovensko v mobile a poskytované služby môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené s účinnosťou odo dňa zverejnenia novej verzie.  

 2. Tieto Všeobecné podmienky IS Slovensko v mobile nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  
  1.6.2022 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  
Bratislava, Jún 2022