Podmienky používania

Všeobecné podmienky poskytovania a používania informačného systému Slovensko v mobile
(ďalej len „Všeobecné podmienky“) 

Článok I

Úvodné ustanovenia 

 1. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, príspevková organizácia, so sídlom Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 42 156 424 (ďalej len „NASES“) prevádzkuje informačný systém Slovensko v mobile (ďalej len „IS Slovensko v mobile“). Správcom IS Slovensko v mobile je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky. 

 2. Slovensko v mobile je bezplatná aplikácia poskytovaná pre všetky fyzické osoby (ďalej len „FO“) za účelom vytvorenia technických prostriedkov pre autentifikáciu FO podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) pomocou mobilného zariadenia a následné využívanie elektronických služieb štátu alebo služieb iných informačných systémov využívajúcich spoločnú funkciu autentifikácie ÚPVS, ktoré takýto spôsob autentifikácie FO umožňujú.   

 3. Tieto Všeobecné podmienky upravujú: 

  1. poskytovanie a používanie IS Slovensko v mobile, 
  2. práva a povinnosti osôb, ktoré využijú služby IS Slovensko v mobile, 
  3. prístup používateľov do IS Slovensko v mobile. 

Článok II 

Vymedzenie základných pojmov 

 1. IS Slovensko v mobile - je určený pre všetky FO, ktoré sa rozhodli využiť možnosť autentifikácie FO podľa zákona o e-Governmente alebo Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z  23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES pomocou mobilného zariadenia. Aplikácia im po spustení umožní vytvoriť si technické prostriedky na autentifikáciu FO pomocou mobilného zariadenia a tieto ďalej používať pri autentifikácii osoby pri využívaní elektronických služieb štátu alebo súkromného sektora, ktoré takýto spôsob autentifikácie FO umožňujú.   
 2. Používateľ služby Slovensko v mobile (ďalej len „používateľ“) - je FO, ktorá sa úspešne zaregistrovala na portáli - ep.slovensko.sk a do svojho mobilného zariadenia si stiahla a aktivovala aplikáciu IS Slovensko v mobile.  
 3. Zákaznícky kontakt - vykonáva Ústredné kontaktné centrum (ďalej len „ÚKC“) podľa zákona o e-Governmente, pričom používateľ môže ÚKC kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/ alebo telefonicky na čísle +421 235 803 083
 4. Webové sídlo – je webové sídlo IS Slovensko v mobile zverejnené na https://ep.slovensko.sk
 5. Register autentifikačných certifikátov - je informačný systém verejnej správy, ktorý prevádzkuje NASES na účely zabezpečenia identifikácie a autentifikácie s použitím autentifikačného certifikátu. Je tvorený z autentifikačných certifikátov, ktoré  sa zapisujú do registra autentifikačných certifikátov na základe žiadosti držiteľov alebo oprávnených zástupcov držiteľov autentifikačných certifikátov a z autentifikačných certifikátov ich držiteľov zapísaných do IS Slovensko v mobile, ktorí si žiadosť o zápis týchto certifikátov do registra autentifikačných certifikátov uplatnili v procese aktivácie mobilnej aplikácie IS Slovensko v mobile. 
 6. Autentifikačný certifikát – je autentifikačný prostriedok podľa zákona o e-Governmente, ak ide o autentifikáciu pri prístupe k informačnému systému alebo pri elektronickej komunikácii, ktoré súvisia s výkonom verejnej moci, alebo na účely prístupu do elektronickej schránky alebo disponovania s elektronickou schránkou, a to automatizovaným spôsobom, s použitím technického prostriedku alebo programového prostriedku. 
 7. Informačný systém verejnej správy (ďalej len „ISVS“) - podľa zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon o ITVS“) v pôsobnosti povinnej osoby ako správcu ISVS podporujúci služby verejnej správy, služby vo verejnom záujme a verejné služby. 
 8. Ústredný portál verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) ‐ informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné centrálne vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci a pristupovať k spoločným modulom; slúži na poskytovanie služieb a informácií verejnosti orgánmi verejnej moci prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet, ktoré zabezpečuje spoločné funkcie evidencie, autentifikácie, autorizácie a podpory používateľov, riadenia toku informácií, elektronickej podateľne a elektronických platieb poplatkov podľa zákona o ITVS, ako aj podľa zákona o e-Governmente.  

Článok III 

Služby poskytované IS Slovensko v mobile 

 1. IS Slovensko v mobile umožňuje: 
  1. Vytvoriť bezpečný spôsob autentifikácie FO pomocou natívnej mobilnej aplikácie. 
  2. Vytvoriť autentifikačný certifikát FO pomocou mobilného zariadenia a jeho zápis do registra autentifikačných certifikátov.
  3. Prihlásiť sa k službe štátu pomocou autentifikácie FO použitím mobilného zariadenia a autentifikačného certifikátu.
  4. Spravovať a zasielať mobilné PUSH notifikácie na registrované mobilné zariadenia s aktivovanou aplikáciou IS Slovensko v mobile.
  5. Poskytovať služby autentifikácie FO pre verejný aj súkromný sektor pomocou mobilného zariadenia.

Článok IV 

Práva a povinnosti používateľa IS Slovensko v mobile 

 1.  Používateľ IS Slovensko v mobile má právo na využívanie IS Slovensko v mobile:  

  1. za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach, 

  2. informovať NASES v prípade problémov s IS Slovensko v mobile prostredníctvom Zákazníckeho kontaktu. 

 2. Používateľ IS Slovensko v mobile je povinný:
  1. oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami a rešpektovať ich ustanovenia, 
  2. používať IS Slovensko v mobile v súlade so Všeobecnými podmienkami a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

  3. sledovať zmeny vo Všeobecných podmienkach, 

  4. v prípade straty mobilného telefónu s aktivovaným IS Slovensko v mobile bezodkladne prostredníctvom Zákazníckeho kontaktu požiadať o zablokovanie svojho IS Slovensko v mobile a o zablokovanie svojho autentifikačného certifikátu, 

  5. neposkytovať PIN kód k svojmu IS Slovensko v mobile inej osobe ani ho nepoužívať v zreteľnej forme na svojom mobilnom zariadení, 

  6. neposkytovať inej osobe mobilné zariadenie s IS Slovensko v mobile, v opačnom prípade berie na vedomie, že akékoľvek úkony vykonané s mobilným zariadením sa považujú za úkony vykonané používateľom IS Slovensko v mobile, pokiaľ nepreukáže hodnoverným spôsobom opak,  

  7. v prípade poškodenia mobilného zariadenia, jeho predaja alebo inej formy postúpenia mobilného zariadenia inej osobe ako používateľovi mobilného zariadenia s aktivovaným IS Slovensko v mobile je používateľ povinný túto aplikáciu z mobilného zariadenia odinštalovať alebo iným hodnoverným spôsobom odstrániť z mobilného zariadenia, 

  8. v prípade nedodržania povinností používateľom služieb Slovensko v mobile, NASES nezodpovedá za chybné poskytovanie služieb IS Slovensko v mobile a za prípadné škody, ktoré by z tohto dôvodu vznikli. 

 3. Vygenerovanie autentifikačného certifikátu a jeho zápis do registra autentifikačných certifikátov 

  1. Používateľ IS Slovensko v mobile aktiváciou mobilnej aplikácie IS Slovensko v mobile súčasne žiada o vygenerovanie a následný zápis autentifikačného certifikátu do registra autentifikačných certifikátov. 

  2. Používateľ IS Slovensko v mobile berie na vedomie Všeobecné podmienky poskytovania služieb prostredníctvom ÚPVS a Všeobecné podmienky prevádzky ÚPVS, ktoré sú zverejnené na portáli www.slovensko.sk a je nimi viazaný pri používaní IS Slovensko v mobile.  

Článok V 

Práva a povinnosti NASES 

 1. NASES je povinný: 

  1. oznámiť používateľovi IS Slovensko v mobile termín plánovaného obmedzenia poskytovania služieb z dôvodu vykonávania technologickej údržby systému, resp. nasadzovania aktualizácií softvéru,  

  2. informovať používateľa IS Slovensko v mobile o zverejnení nových Všeobecných podmienok a o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť používanie služieb, a to najmä o obmedzení ich poskytovania, a to zverejnením v IS Slovensko v mobile.  

 2. NASES má právo: 

  1. obmedziť poskytovanie služieb IS Slovensko v mobile, napr. z dôvodu: 

   1. i.  vykonávania technologickej údržby systému alebo z iných závažných prevádzkových, resp. technických dôvodov na svojej strane, 

   2. i.  z bezpečnostných dôvodov, 

   3. iii.  z prevádzkových dôvodov pri preťažovaní systému IS Slovensko v mobile. 

Článok VI 

Základná charakteristika služieb IS Slovensko v mobile a podmienky ich poskytovania 

 1. Služby IS Slovensko v mobile sú určené pre všetky FO, ktoré dosiahli vek 18 rokov a ktoré sa rozhodli využiť možnosť autentifikácie pomocou mobilného zariadenia. 

 2. IS Slovensko v mobile môže používateľ používať prostredníctvom mobilného telefónu s operačným systémom iOS 13 a vyššie alebo s operačným systémom Android 9.0 a vyššie. 

 3. Používateľ inštaláciou IS Slovensko v mobile vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými podmienkami. 

 4. IS Slovensko v mobile sa spúšťa automaticky po jej inštalácii.  

 5. Po úspešnom stiahnutí a nainštalovaní IS Slovensko v mobile do mobilného zariadenia, je potrebné nastaviť prístupový PIN kód a pre zrýchlené otvorenie aplikácie sa môže používateľ rozhodnúť povoliť  použitie  biometrického overenia. 

 6. Používateľ otvára a používa IS Slovensko v mobile použitím 6-miestneho PIN kódu, ktorý si používateľ vytvoril alebo použitím biometrie. Tento bezpečnostný prvok sa vytvára v záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pred ich zneužitím. PIN, ktorý chráni prístup k IS Slovensko v mobile a k údajom uloženým v tejto aplikácii a v lokálnom úložisku mobilného zariadenia, do ktorého si používateľ aplikáciu nainštaloval a stiahol si na základe vlastného rozhodnutia.  Pre zresetovanie PINu je potrebné IS Slovensko v mobile odinštalovať a nainštalovať znova. Po nainštalovaní si osoba vytvorí nový PIN kód. 

Článok VII 

Deaktivácia IS Slovensko v mobile 

 1. V nastaveniach IS Slovensko v mobile má používateľ možnosť deaktivácie IS Slovensko v mobile. Deaktiváciou dôjde k odstráneniu zariadenia zo zoznamu overených zariadení a k zrušeniu autentifikačného certifikátu používateľa. Deaktiváciou nedochádza k odinštalovaniu IS Slovensko v mobile. 

 2. V prípade opakovaného zadávania nesprávneho PIN kódu alebo biometrického overenia pri otváraní IS Slovensko v mobile sa IS Slovensko v mobile automaticky deaktivuje. 

Článok VIII 

Proces aktivácie mobilnej aplikácie IS Slovensko v mobile 

 1. Po úspešnej inštalácii mobilnej aplikácie IS Slovensko v mobile je potrebné, aby používateľ aplikáciu aktivoval a overil tým svoje mobilné zariadenie pre prihlasovanie pomocou aplikácie IS Slovensko v mobile s využitím autentifikačného certifikátu.  

 2. Používateľ na webovom sídle https://ep.slovensko.sk spustí proces aktivácie aplikácie.  

 3. Prerekvizity:  

  1. Nainštalovaná mobilná aplikácia IS Slovensko v mobile. 

  2. Čítačka a občiansky preukaz s elektronickým čipom alebo doklad o pobyte s elektronickým čipom alebo alternatívny autentifikátor (ďalej len „eID“). 

  3. Pripojenie na internet. 

  4. Počítač s nainštalovanými aplikáciami k čítačke eID a BOK kód. 

 4. Proces aktivácie mobilnej aplikácie začína v počítači cez webové sídlo: 

  1. Po otvorení webového sídla ep.slovensko.sk v počítači používateľ klikne na tlačidlo „Aktivovať online“.   

  2. Používateľ sa prihlási na webovom sídle pomocou čítačky a eID. 

  3. Používateľ postupuje podľa inštrukcií uvedených na webovom sídle.  

  4. Na webovom sídle sa zobrazí vygenerovaný Aktivačný kód. 

 5. Pokračovanie procesu aktivácie mobilnej aplikácie v mobilnom zariadení:  

  1. Po otvorení mobilnej aplikácie IS Slovensko v mobile si používateľ vytvorí 6-miestny PIN kód. 

  2. Používateľ zadá resp. naskenuje z webového sídla vygenerovaný Aktivačný kód do aplikácie. Na naskenovanie Aktivačného kódu je nevyhnutné povoliť aplikácii prístup ku kamere mobilného zariadenia. 

  3. Aplikácia overí Aktivačný kód a vygeneruje Párovací kód. 

  4. Používateľ Párovací kód z mobilnej aplikácie zadá na webovom sídle na počítači. 

  5. Používateľ je informovaný o úspešnej aktivácii. 

 6. Aplikácia je aktívna až pokiaľ ju používateľ nedeaktivuje. Aby sa aplikácia po deaktivácii znovu aktivovala, je potrebné, aby používateľ znovu vykonal proces aktivácie a pridal tým opäť svoje mobilné zariadenie medzi overené zariadenia.  

 7. V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie IS Slovensko v mobile, používateľ služieb kontaktuje Zákaznícky kontakt na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 17.00 h a v stredu až do 21.00 h alebo cez kontaktný formulár na webovej stránke https://helpdesk.slovensko.sk/new-incident/

 8. Používanie aplikácie Slovensko v mobile je bezplatné. 

Článok IX 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 1. Tieto Všeobecné podmienky a poskytované služby môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené s účinnosťou odo dňa zverejnenia novej verzie.  

 2. Doterajšie Všeobecné podmienky účinné od 1.6.2022 strácajú platnosť a účinnosť nadobudnutím účinnosti týchto Všeobecných podmienok.  

 3. Tieto Všeobecné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  
  1.11.2022 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  
Bratislava, September 2022