Vyhlásenie o prístupnosti

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby má záujem zabezpečiť prístupnosť webového portálu Aplikácia Slovensko v mobile v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo Aplikácia Slovensko v mobile ep.slovensko.sk. 

Stav súladu 

Webové sídlo Aplikácia Slovensko v mobile je v čiastočnom súlade  so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu. 

Neprístupný obsah 

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov: 

 1. A) Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora: 

  1. Niektoré prvky na slovenskej časti webovej stránky sú v anglickom jazyku, hoci by mali byť v slovenskom jazyku. Štruktúra nadpisov na niektorých častiach webového portálu nie je použitá v súlade so semantickými pravidlami prístupnosti. Niektoré nadpisy nie sú v kóde stránky označené ako nadpisy. Niektoré vizuálne skryté tlačidlá sú čítané čítačmi obrazoviek. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy] 

  2. Niektoré tlačidlá nie sú jasne popísané. Niektoré formulárové prvky na portáli majú skrytú menovku, ktorá je nečitateľná pre čítače obrazovky . Niektoré povinné formulárové prvky nie sú označené ako povinné. Používateľ pri niektorých formulárových prvkoch nie je informovaný o tom, čo má do daného formulárového poľa vpísať. [Kritérium úspešnosti 3.3.2 Menovky alebo pokyny] 

  3. Niektoré interaktívne prvky na webovej stránke neinformujú používateľa o ich stave [Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota] 

  4. Otvorený obsah prekrýva časť iného obsahu bez možnosti jeho zrušenia prostredníctvom klávesu Esc. [Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom] 

  5. Dodatočný obsah je zobrazený po zameraní prvku. Niektorý obsah na webovej stránke mizne po zameraní na položku na webovej stránke. [Kritérium úspešnosti 3.2.1 Zameranie] 

  6. Určitý obsah nemá dostatočný kontrastný pomer farieb text voči pozadiu [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)] 

  7. Niektoré grafické prvky na portáli nie sú dostatočne popísané. Dekoratívna grafika nemá prázdny alternatívny popis. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah] 

  8. V niektorých prípadoch používateľ nie je informovaný, ako má opraviť chybu vo formulári [Kritérium úspešnosti 3.3.3 Návrh na opravu chyby] 

  9. Pri niektorých odkazoch na portáli nie je dostatočne zrozumiteľné, kam odkazujú. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)] 

  10. Časový limit vypršania kódov pri aktivácii aplikácie alebo pri prihlasovaní je nedostatočne dlhý, ani ho nie je možné dodatočne predĺžiť. [Kritérium úspešnosti 2.2.1 Nastaviteľné časovanie] 

  11. Na portáli sa vyskytujú chyby v syntaktickej analýze – napr. nesprávne vnorenie prvkov. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza] 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované 9.6.2022. 

Vyhodnotenie súladu webového sídla Aplikácia Slovensko v mobile s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením. 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 9.6.2022. 

Spätná väzba a kontaktné informácie 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne webového sídla Aplikácia Slovensko v mobile, používateľ služieb kontaktuje Service Desk na telefónnom čísle +421 235 803 083, e-mail: servicedesk@slovensko.sk v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. 

Vynucovacie konanie 

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice EÚ 2016/ 2012  sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@mirri.gov.sk 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  
Bratislava, Jún 2022