Accessibility statement

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

Slovensko IT, a.s. má záujem zabezpečiť prístupnosť [svojho webového sídla/svojich webových sídel] a svojej mobilnej aplikácie Slovensko v mobile v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. 

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo XXX a mobilnú aplikáciu Slovensko v mobile, verzia XX, dátum... 

Článok II 

Stav súladu 

Vyberte jednu z možností a), b) alebo c) a tie, ktoré sa neuplatňujú, vymažte. 

a) Webové sídlo a mobilná aplikácia Slovensko v mobile sú v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. 

b) Webové sídlo a mobilná aplikácia Slovensko v mobile sú v čiastočnom súlade  so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na [prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] uvedené nižšie. 

c) Webové sídlo a mobilná aplikácia Slovensko v mobile nie sú v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102. [Prvky nesúladu] [a/alebo] [výnimky] sú uvedené nižšie. 

Článok III 

Neprístupný obsah 

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov: 

  1. A) Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora: 

          B) Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii: 

  1. neprimerané zaťaženie 

  2. obsah nespadá do rozsahu pôsobnosti platných predpisov 

Článok IV 

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti 

Toto vyhlásenie bolo vypracované [dátum] . 

Vyhodnotenie súladu webového sídla a mobilnej aplikácie Slovensko v mobile s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané posúdením treťou stranou – Únia..... 

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované [uveďte dátum poslednej revízie] . 

Článok V 

Spätná väzba a kontaktné informácie 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne webového sídla a mobilnej aplikácie Slovensko v mobile, používateľ služieb kontaktuje Service Desk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, e-mail: servicedesk@slovensko.sk v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. 

Článok VI 

Vynucovacie konanie 

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je  Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk 

 

Slovensko IT, a.s.  

Košice, január 2022