Terms of use

Článok I 

Úvodné ustanovenia 

Slovensko IT, a.s. so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 53268652 (ďalej len „SK IT“) zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 1749/V, prevádzkuje aplikáciu pre občanov – Slovensko v mobile

Tieto Všeobecné podmienky aplikácie Slovensko v mobile upravujú: 

 • poskytovanie a používanie aplikácie Slovensko v mobile, 

 • práva a povinnosti osôb, ktoré využijú služby aplikácie Slovensko v mobile, 

 • prístup používateľov do aplikácie Slovensko v mobile. 

Článok II 

Vymedzenie základných pojmov 

Aplikácia Slovensko v mobile je určená pre všetky osoby, ktoré.... 

Aplikácia im bude po spustení zobrazovať tieto informácie na webovom portáli aj v mobilnom zariadení na platforme Android a iOS.  

Používateľ služby Slovensko v mobile je osoba, ktorá sa úspešne zaregistrovala na portáli www.  

alebo si stiahla mobilnú aplikáciu Slovensko v mobile.  

Zákaznícky kontakt: servicedesk@slovensko.sk, +421 2 35 803 083 

Článok III 

Základná charakteristika služieb Slovensko v mobile a podmienky ich poskytovania 

 1. Služby Slovensko v mobile sú určené pre všetky osoby. 

 1. Aplikáciu Slovensko v mobile ocenia všetky osoby, ktoré používajú mobilný telefón a využívajú mobilné aplikácie pre uľahčenie získavania informácií. 

 1. Slovensko v mobile môže Používateľ používať prostredníctvom mobilného telefónu s operačným systémom iOS 13 a vyšším alebo s operačným systémom Android 6.0 a vyššie. 

 1. Používateľ inštaláciou Slovensko v mobile vyjadruje svoj výslovný a bezvýhradný súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami. 

 1. Aplikácia Slovensko v mobile sa spúšťa automaticky po jej inštalácii.  
  a) Po úspešnom stiahnutí aplikácie do mobilného zariadenia, je potrebné nastaviť PIN kód a pre zrýchlené otvorenie aplikácie sa môže používateľ rozhodnúť povoliť a použiť biometrické overenie. 
  b) 5-miestny PIN kód, ktorý si osoba vytvorí, bude používať vždy na otvorenie aplikácie ak sa nerozhodol pre použitie biometrie. Tento bezpečnostný prvok sa vytvára v záujme vlastnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov pred zneužitím. 
  c) Pre zresetovanie PINu je potrebné aplikáciu odinštalovať a nainštalovať znova. Po nainštalovaní si osoba vytvorí nový PIN kód.  

 2. V nastaveniach aplikácie má používateľ možnosť aplikáciu Deaktivovať. Deaktiváciou dôjde k .... Deaktiváciou nedochádza k odinštalovaniu aplikácie iba ku výmazu všetkých potvrdení. 

Článok IV 

Služby poskytované mobilnou aplikáciou Slovensko v mobile 

Slovensko v mobile je bezplatná aplikácia poskytovaná verejnosti za účelom.... Mobilná aplikácia Slovensko v mobile umožní: 

 1.   

Článok V 

Práva a povinnosti používateľa aplikácie Slovensko v mobile 

A. Používateľ aplikácie Slovensko v mobile má právo na využívanie aplikácie Slovensko v mobile:  

 1. za podmienok uvedených v týchto Všeobecných podmienkach aplikácie Slovensko v mobile. 

B. Používateľ aplikácie Slovensko v mobile je povinný: 

 1. oboznámiť sa so Všeobecnými podmienkami aplikácie a rešpektovať ich ustanovenia, 

 1. používať mobilnú aplikáciu v súlade so Všeobecnými podmienkami aplikácie Slovensko v mobile a príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

 1. informovať SKIT v prípade problémov smobilnou aplikáciou Slovensko v mobile, 

 1. sledovať zmeny vo Všeobecných podmienkach aplikácie Slovensko v mobile. 

V prípade nedodržania povinností používateľom služieb Slovensko v mobile, SKIT nezodpovedá za chybné poskytovanie služieb aplikácie a za prípadné škody, ktoré by z tohto dôvodu vznikli. 

Článok VI 

Práva a povinnosti správcu aplikácie 

A. Správca aplikácie je povinný: 

 1. poskytovať služby v dohodnutom rozsahu, 

 1. oznámiť používateľovi služby termín plánovaného obmedzenia poskytovania služieb z dôvodu vykonávania technologickej údržby systému, resp. nasadzovania aktualizácií softvéru,  

 1. informovať používateľa služby o zverejnení nových všeobecných podmienok a o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť používanie služieb, a to najmä o obmedzení ich poskytovania, a to zverejnením v aplikácii Slovensko v mobile. 

B. Správca aplikácie má právo: 

 1. obmedziť poskytovanie aplikácie Slovensko v mobile, napr. z dôvodu: 

 1. vykonávania technologickej údržby systému alebo z iných závažných prevádzkových, resp. technických dôvodov na svojej strane. 

Článok VII 

Prístup používateľa 

A. Aktivácia aplikácie Slovensko v mobile:  

Používateľ má možnosť používať mobilnú aplikáciu po jej stiahnutí cez Google Play alebo App store a jej spustení po zadaní bezpečnostného PIN kódu, ktorý chráni prístup k aplikácii a dátam uloženým v aplikácii a lokálnom úložisku mobilného zariadenia, do ktorého si používateľ aplikáciu nainštaloval a stiahol si na základe vlastného rozhodnutia ...... 

Ako prevádzkovateľ nezískavame od Vás žiadne osobné údaje. 

Aplikácia je aktívna až pokiaľ ju používateľ neodinštaluje. Odinštalovaním aplikácie dôjde ..... Aby sa aplikácia znovu spustila, je potrebné znova spustiť inštaláciu cez Google Play alebo App store. 

B. Poplatky za používanie aplikácie Slovensko v mobile: 

Používanie aplikácie Slovensko v mobile je bezplatné. 

V prípade akýchkoľvek nejasností alebo informácií ohľadne aplikácie Slovensko v mobile, používateľ služieb kontaktuje Service Desk na telefónnom čísle +421 2 35 803 083, e-mail: servicedesk@slovensko.sk v pracovných dňoch, pondelok až piatok, od 8.00 do 18.00 h. 

Článok VIII 

Proces registrácie používateľa 

..... 

K spracúvaniu Vašich osobných údajov dochádza iba v momente. 

Článok IX 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 1. Tieto Všeobecné podmienky aplikácie Slovensko v mobile a poskytované služby môžu byť kedykoľvek jednostranne zmenené s účinnosťou odo dňa zverejnenia novej verzie.  

 1. Tieto Všeobecné podmienky aplikácie Slovensko v mobile nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa  
  xx.xx.2022 

 

Slovensko IT, a.s.  

Košice, január 2022