Privacy policy

Prevádzkovateľom aplikácie „Slovensko v mobile“ je Slovensko IT, a.s., so sídlom Štúrova 27, 040 01 Košice, IČO: 53268652 (ďalej len „my“ alebo „Prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré deklarujú bezpečnosť Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ ďalej zaviedol transparentný systém zaznamenávania bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných osôb.  

Aplikácia „Slovensko v mobile“ slúži na: .... 

Nižšie uvádzame informácie o ochrane osobných údajov v zmysle nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci pre vydávanie, overovanie a uznávanie interoperabilných COVID certifikátov s cieľom uľahčiť voľný pohyb počas pandémie ochorenia COVID-19 a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“). 

Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo v aplikácii „Slovensko v mobile“, prípadne telefonicky na: +421 2 35 803 083 alebo emailom: dpo@slovenskoit.sk  alebo osobne na adrese Štúrova 27, 040 01 Košice. 

Ako prevádzkovateľ nezískavame od Vás žiadne osobné údaje.  

Osobné údaje sa ukladajú iba vo Vašom mobilnom zariadení. Nemá k nim prístup žiadna tretia strana, dokonca ani my ako prevádzkovateľ aplikácie. Vaše osobné údaje sa nezverejňujú a neuchovávajú. Ak sa rozhodnete aplikáciu ďalej nepoužívať, po jej odinštalovaní sa všetky Vaše nahraté osobné údaje vymažú.  

Pri používaní aplikácie „Slovensko v mobile“ nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. 

V samotnej aplikácii máte možnosť nastaviť si cenzúru údajov, ktoré sa nezobrazia pri overovaní potvrdenia. Overovanie prebieha tak, že oprávnený prevádzkovateľ nasníma QR kód Vášho potvrdenia a na jeho mobilnom zariadení sa zobrazí informácia o platnosti alebo neplatnosti Vášho potvrdenia. 

Ak sa domnievate, že osobné údaje na potvrdení nie sú správne alebo sú neaktuálne, máte právo na opravu, ktorú si môžete uplatniť u prevádzkovateľa, ktorý príslušné potvrdenie vydal.  

Ak budú naplnené podmienky článku 14 GDPR, môžete prevádzkovateľa, ktorý vydal Vaše potvrdenia, požiadať o výmaz Vašich osobných údajov.  

Ako dotknutá osoba máte tiež právo obrátiť sa na dozorný orgán pre oblasť ochrany osobných údajov, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36 064 220. Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov dozorný orgán poskytuje v utorok a štvrtok od 8:00 do 12:00 na tel. čísle: +421 2 323 132 20. Svoje otázky môžete tiež adresovať na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk 

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov môžete nájsť na webovom sídle Úradu na tomto odkaze

Informácie o ochrane súkromia nájdete aj na našom webovom sídle